Suriye ve İrakTürkmenleri Aç ve Susuz kaderlerine Terk Edilmişlerdir

24 March 2017
452 kez görüntülendi

Suriye ve İrakTürkmenleri Aç ve Susuz kaderlerine Terk Edilmişlerdir

Türkmenler Aç ve Susuz kaderlerine Terk Edilmişlerdir

Kuzey Irak’ta küresel güçler tarafından başlatılan insanlık dışı operasyonlarda, öncelikle başta en fazla zarar gören Türkmenler olmak üzere Hıristiyanlar ve Şebekler de hedef olarak seçilmişlerdir.
Ira­k­ta, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti­nin sal­dı­rı­la­rı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te, yak­la­şık 1 mil­yon 200 bin ki­şi evi­ni terk et­ti. Türk­men­le­r­in yo­ğun ya­şa­dı­ğı Mu­sul, Ker­kük, Te­la­fer, Se­la­had­din ve Di­ya­la ça­tış­ma­lar­dan en çok et­ki­le­nen kent­ler ol­du. Mu­su­l­un düş­me­siy­le önem­li kıs­mı­nı Türk­men­le­r­in oluş­tur­du­ğu 375 bin ki­şi ev­le­ri­ni terk et­mek zo­run­da kal­dı. Türk­men il­le­rin­de IŞİD kat­li­am, peş­mer­ge ise zu­lüm ya­pı­yor.
Te­rör ve ça­tış­ma­lar­dan ev­le­ri­ni  terk et­mek zo­run­da ka­lan Suriye ve Irak Türk­men­le­ri, der­me çat­ma ça­dır­lar­da, de­po­lar­da, ca­mi­ler­de, me­zar­lar­da, ahır­lar­da, in­şa­at­lar­da, yol ke­nar­la­rın­da ya­şam sa­va­şı ve­ri­yor.şu günlerde  45 de­re­ce­yi bu­lan sı­cak­lık, aç­lık, su­suz­luk, sal­gın has­ta­lık­lar­la bo­ğu­şa­rak ba­rı­nak­sız ve ko­ru­ma­sız ya­şa­ma­ya ça­lı­şan Surıye ve Irak Türk­men­leri, çöl or­ta­sın­da sa­hip­siz ve kim­se­siz kalan turkmenler .Şemdı Soy­kı­rım­la kar­şı kar­şı­ya kalan Irak­lı Türk­men­ler, ölüm ka­lım sa­va­şı ve­ri­yorlar. Son ola­rak ISİD’­den can­la­rı­nı kur­tar­mak için sı­ğın­dık­la­rı Sin­ca­r’­ın da din­ci mi­li­tan­la­rın eli­ne geç­me­si üze­ri­ne Türk­men­ler dağ­la­ra doğ­ru kaç­ma­ya baş­la­dılar. Sin­can dağ­la­rı­na sı­ğı­nan Türk­men­ler ve Ye­zi­di­ler aç­lık ve su­suz­luk­la mü­ca­de­le edi­yor.Birleşmiş Milletler’in  Sincar Dağı’na sığınan Yezidiler için üç helikopterle yardım gönderdi  ama turkmenlerıalmadılar !!. Surıye ve Irak Türkmenler’in Allah’tan başka kimseleri yoktur.Surıye ve Irak Türkmenler’in insani yardımın yanı sıra siyasi desteğe ve korunmaya ihtiyacı var. Irak’ta yaşanan çatışmalar da en çok Türkmen bölgeleri  Telafer, Kerkük, Tuzhurmatu, Muhallebiye, ve Suriye de  Türkmen bölgeleri Halep Rakka Humus  Lazikıya Bayır buçak Türkmenlerı  etkilendi. Türkmenlerin güvenli bir bölgeye ihtiyacı vardır. Bu itibarla Türkiye’nin, Türkmenler için Suriye’nin kuzeyde ister Irak Kerkük’ün batısına kadar güvenli bölgenin ihdası için devreye girmesi hem Türkmenler hem de Türkiye açısından yararlı olacaktır. Yıllardır her Türkmen’in çağırısı ve istediği mükemmel doğru dürüst siyasi bir yönetim görmek, milletin her derdine çare bulan, ister yerel hükümetlerde ister dünya kamu oyununda ağırlı bir şekilde ortaya tavrunu koymak, bizimde siyasi merkezlerde kararımız olmasi lazım. Şimdi acil bir şekilde Türkmenlerin varlığı, göçmenin geleceği ve Suriye  Irak´ta Türkmen vüçudunu. Ortak bir şekilde bir yol haritası çizmek tüm kurum kuruluşlar ona göre hareket etmeli.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz